KONTAKT OSS  
Om Logopednet


Logopednet er ein nettverksorganisasjon for logopedar starta av logopedane Reidun Aarskog, Stord, og Elin Legland, Kvinnherad.


Eit nettverk:

Vi samarbeider om å tilby logopediske tenester, fagleg oppdatering, kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og produkt- og materiellutvikling. Saman tilbyr vi eit vidt logopedisk arbeid der vi er i kontinuerleg fagleg oppdatering og vidareutdanning. Fellesskapet i nettverket gjev oss eit fagleg kollegasamarbeid til nytte for oss som fagpersonar og  for dei som mottek logopedisk utreiing og trening.

Ei forutsetning for samarbeidet er avtale med Rikstrygdeverket om refusjon av logopedisk behandling, autorisasjon som medlemmer av norsk logopedlag, taushetsplikt i høve til personvern, konsesjon for klientregister frå Datatilsynet, samt naudsynte ansvarsforsikringar.For einskild brukar og grupper:

Det logopediske arbeidet har til hensikt å kartleggje kommunikasjonsvanskar innan språk-, tale- og stemmevanskar og/eller utarbeide treningsprogram som kan bidra til å redusere kommunikasjonsvanskar. Arbeidet inkluderer og å finne hjelpemidlar som kan bidra med å kompensere for kommunikasjonssvikt. Samarbeidet har til hensikt å utveksle kunnskap og erfaringar, samt avlaste kvarandre i periodar med mykje arbeid.


For kommunar, offentlige og private verksemder:

Samarbeidet har til hensikt å yte logopediske tenester i høve der dei kommunale, fylkeskommunale eller statlege tenestene, eller private verksemder, ikkje kan dekke etterspørselen av logopedisk arbeid. Vi samarbeider om å yte ei felles teneste der det er behov.


For produktutvikling:

Vi arbeider for å skape, produsere og tilby pedagogiske kurs og treningsmateriell. Desse er i hovudsak retta mot språk-, tale- og stemmevanskar. Vi legg vekt på livskvalitet og arbeider for å sjå mennesket i heilskap i høve til eigne situasjon og i samspel med omgivelsane.  Det kreative og faglege arbeidet er ei glede både i utviklingsarbeidet og i seinare bruk.
 
   
 
Copyright © 2019 Logopednet.no. Internettløsning utviklet i AxentaWeb v2009.3 av Axenta AS.